• Regulamin NEWSLETTER

Regulamin usługi NEWSLETTER

obowiązujący od dnia 1 października 2020 roku.

 1. My Płacimy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibę we Wrocławiu przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 12, 50-381 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000624807 i posiadającej NIP 7792443767, z kapitałem 61.250 zł opłaconym w całości (dalej: My Płacimy), określa w niniejszym Regulaminie zasady korzystania z usługi Newsletter (dalej: Regulamin).
 2. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi Newsletter należy uważnie zapoznać się treścią Regulaminu.
 3. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS, w tym tzw. RCS – Rich Communication Services, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) lub numer telefonu komórkowego, My Płacimy będzie wysyłała informacje w formie listu elektronicznego (e-mail) lub wiadomości SMS/RCS. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony lub do momentu rezygnacji przez Użytkownika z usługi Newsletter lub też do momentu zakończenia świadczenia usługi Newsletter przez My Płacimy, co może nastąpić w dowolnym momencie.
 4. Newsletter zawiera informacje o ofercie z zakresu oferowanych przez My Płacimy oraz podmiotów z nią współpracujących, produktów i usług, aktualnych promocji oraz innych informacji dotyczących My Płacimy oraz podmiotów współpracujących, w tym dotyczących opinii, konkursów, wydarzeń, nowości itp.
 5. Każdy Newsletter zawiera:
  1. informację o Administratorze Danych Osobowych jako nadawcy Newslettera,
  2. wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
  3. możliwość rezygnacji z usługi Newsletter.
 6. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet, dowolnej przeglądarki internetowej oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (email) lub usługi SMS/RCS aktywowanej w telefonie multimedialnym.
 7. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.myplacimy.pl:
  1. wprowadzenie poprawnego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej www.myplacimy.pl,
  2. naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”,
  3. zalogowanie się przez Użytkownika na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (e-mail),
  4. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na komunikację marketingową, jak również na przesyłanie informacji handlowych na wskazany przez Użytkownika w formularzu adres e-mail lub numer telefonu komórkowego. Treść niniejszej zgody znajduje się w automatycznej wiadomości elektronicznej e-mail wysłanej przez My Płacimy na adres poczty elektronicznej podanej w formularzu,
  5. zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu będącego odnośnikiem (linkiem) w automatycznej wiadomości elektronicznej e-mail wysłanej przez My Płacimy na adres poczty elektronicznej podany w formularzu,
  6. kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację umieszczonego w przesłanej przez My Płacimy automatycznej wiadomości elektronicznej.
 8. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje, że adres poczty elektronicznej Użytkownika (e-mail) oraz numer telefonu komórkowego będzie od tego momentu wykorzystywany w celu realizacji usługi Newsletter.
 9. Podanie w formularzu podczas czynności rejestracyjnych adresu poczty elektronicznej (email) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter. Podanie w formularzu dodatkowych danych osobowych leży w gestii Użytkownika, a ich przetwarzanie uzależnione jest od zgody Użytkownika. Dane te służą do ustalania profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości Newslettera do jego potrzeb.
 10. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link umieszczony w stopce każdego Newslettera.
 11. Zaprzestanie wysyłania informacji na podany adres e-mailowy lub numer telefonu komórkowego następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
 12. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@myplacimy.pl,
  2. telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta pod numer 71 735 7000,
  3. zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (e-mail) lub numer telefonu komórkowego podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (e-mail) lub adres tradycyjny do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację,
  4. rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez My Płacimy, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 13. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie www.myplacmy.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.