• Działalność MIP

My Płacimy działa jako hybrydowa instytucja płatnicza, wykonująca działalność handlu internetowego w modelu dropshippingu oraz świadcząca usługi płatnicze.

Usługi płatnicze świadczone przez My Płacimy to:

1. Karta kupiecka
- przedpłacona karta płatnicza wydana dla Posiadacza zgodnie z regulaminem kart kupieckich
- karta przeznaczona do realizacji transakcji płatniczych kartą na terenie Polski w walucie polskiej
- karta do której przyporządowany jest rachunek płatniczy, którego saldo nie może przekraczać kwoty 8.000 PLN; przekroczenie salda uprawnia My Płacimy sp. z o.o. do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym i zwrotu Posiadaczowi środków pieniężnych.

2. Kredyt kupiecki
- kredyt płatniczy w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych, rodzaj limitu odroczonej płatności na termin 6 tygodni,
- środki z kredytu kupieckiego przelewane są na rachunek karty kupieckiej,
- kredyt kupiecki jest odnawialny po terminowej spłacie i pod tym warunkiem jest udostępniony w czasie obowiązywania umowy o kartę kupiecką,
- kredyt kupiecki jest przyznawany w wysokości 10% wartości zakupów w sklepie My Płacimy; w przypadku zwrotu towaru potrącana jest część środków przypadająca na kwotę kredytu kupieckiego oraz wymagalne kwoty kredytu kupieckiego,
- kredyt kupiecki jest wymagalny w momencie rozwiązania umowy o kartę kupiecką i do tego czasu kredyt jest bezpłatny; od udzielenia kredytu kupieckiego nie są pobierane opłaty,
- od wymagalnego zadłużenia z tytułu kredytu kupieckiego naliczane i pobierane będą odsetki ustawowe.


Wykaz usług reprezentatywnych
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym:

- kredyt w rachunku płatniczym – usługa, o której mowa w art. 2 pkt 16b ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach
płatniczych, zwanej dalej „ustawą”;

- prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta,
umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie
z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta;

- sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez
dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego
w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej;

- wydanie karty płatniczej – usługa polegająca na wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy;

- obsługa karty debetowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a
ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty obciąża saldo rachunku płatniczego płatnika;

- wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym – usługa polegająca na wydaniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zaświadczenia z informacjami o rachunku płatniczym lub usługach świadczonych konsumentowi;

- wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia
umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy;

- wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia
umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy;

- usługa bankowości telefonicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez telefon za pośrednictwem infolinii dostawcy, umożliwiająca w szczególności sprawdzenie salda rachunku płatniczego lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku;

- i elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.