• Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego www.myplacimy.pl

Obowiązuje od 29.03.2021 r.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Sklep internetowy działający pod adresem www.myplacimy.pl prowadzony jest przez My Płacimy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibę we Wrocławiu przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 12, 50-381 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000624807 i posiadającej NIP 7792443767, REGON 364769980, z kapitałem 61.250 zł opłaconym w całości (dalej: My Płacimy).
 3. Kontakt ze sklepem internetowym jest możliwy pod numerem telefonu 71 735 7000 w dni robocze od godz. 8.00 do 18.00 oraz wysyłając maila na adres bok@myplacimy.pl
 4. Korzystanie ze Sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących, minimalnych wymagań technicznych:
  1. Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub
  2. Mozilla Firefox w wersji 3.8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub
  3. Google Chrome w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub
  4. Safari w wersji 5.1 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies;
  5. minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli,
  6. w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.

 

 • DEFINICJE

Regulamin - niniejszy regulamin wraz z załącznikami, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Regulamin jest tym, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu, o ile wprost nie wskazano inaczej.

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.

Konsument - konsument w rozumieniu Art. 22 z indeksem 1 Kodeksu cywilnego

Sklep internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem www.myplacimy.pl za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru na odległość zawierana za pośrednictwem sklepu internetowego pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

Towar - rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w sklepie internetowym. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie towaru, mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane.

Ceny - wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sprzedawcy są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT). Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.

Sprzedawca - My Płacimy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibę we Wrocławiu przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 12, 50-381 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000624807 i posiadającej NIP 7792443767, z kapitałem 61.250 zł opłaconym w całości, również definiowany jako „My Płacimy”.

Treści - wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Towarów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.

Konto - zbiór danych przechowywanych w sklepie internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia oraz zawierać umowy.

Zasady przetwarzania danych i Polityka cookies - dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Dokumenty dostępne są na stronie www.myplacimy.pl.

Newsletter – informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2013.1422 z późn. zm.) pochodzące od Sprzedawcy wysyłane Klientowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Sprzedawcy. 

 1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:
  1. zawieranie umów sprzedaży online – w zakresie towarów sprzedawanych w sklepie internetowym, w tym licencji elektronicznych,
  2. prowadzenie konta klienta,
  3. przesyłanie wiadomości e- mail oraz SMS,
  4. newsletter,
  5. dodawanie opinii, komentarzy i ocen,
  6. przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia, przebieg realizacji reklamacji i zwraca się o wystawienie opinii, komentarzy i ocen.
  7. korzystanie z programu lojalnościowego.

 

 • PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW
 1. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym wystawiane są faktury VAT w formie elektronicznej lub paragony w formie elektronicznej. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur lub paragonów w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 21 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących.
 2. W przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.
 3. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur oraz faktur korygujących w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury oraz faktur korygujących w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania ich w formie papierowej.
 4. Jeżeli rozpoczęta sprzedaż nie zostanie dokonana, podatnik może wystawić paragon fiskalny anulowany lub fakturę anulowaną w postaci elektronicznej.
 5. W wypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Konsumenta i po otrzymaniu towaru przez Sprzedawcę oraz w przypadku zwrotu środków w związku z uznaną reklamacją, na adres mailowy Klienta zostanie wysłana faktura korygująca (faktura elektroniczna) wraz z prośbą o jej potwierdzenie.
 6. W przypadku braku potwierdzenia faktury korygującej w terminie 5 dni od daty otrzymania pierwszej wiadomości, Klient otrzyma kolejną wiadomość z prośbą o potwierdzenie faktury korygującej.
 7. Klient nie może umieszczać w sklepie internetowym ani dostarczać do Sprzedawcy treści, w tym opinii i innych danych o charakterze bezprawnym.
 8. Klient uzyskuje dostęp do konta po rejestracji.
 9. W ramach rejestracji Klient podaje adres e-mail oraz wybiera hasło. Pozostałe dane jak: imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu komórkowego oraz nazwę firmy i NIP, jeśli dokonuje zakupów na firmę, Klient przekazuje do sklepu internetowego podczas złożenia pierwszego zamówienia. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą i tylko takie mogą stanowić podstawę do prawidłowej realizacji umowy sprzedaży oraz reklamacji. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 10. W chwili umożliwienia Klientowi dostępu do konta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca konta. Konsument może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych Regulaminie.
 11. Zamieszczone na stronach sklepu internetowego treści, w tym opisy towarów i ceny poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 12. W celu złożenia oferty nabycia towaru Klient powinien złożyć zamówienie. Zamówienie składa się poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się na stronach Sklepu internetowego i kliknięcie przycisku oznaczonego: „Zamów i zapłać”.
 13. W celu złożenia zamówienia klient powinien posiadać konto lub wybrać opcję zakupu bez rejestracji, jeśli jest dostępna w sklepie internetowym.
 14. Do dokonania zakupu bez rejestracji konieczne jest:
  1. zaakceptowanie Regulaminu sklepu internetowego.
  2. podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia (tj. adres email, numer telefonu, adres do wysyłki towaru, imię i nazwisko lub numeru NIP w przypadku zakupu towaru przez przedsiębiorcę).
 15. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu do złożenia zamówienia są zgodne z prawdą. Złożenie zamówienia wymaga dokładnego zapoznania się z regulaminem oraz zaznaczenie w formularzu do złożenia zamówienia, że zapoznał się z jego treścią i w pełni akceptuje jego postanowienia.

 

 • ZAMÓWIENIA
 1. Klient składa zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny na stronie sklepu internetowego. Zamówienie określa m.in. jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji.
 2. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym zamówieniu. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.
 3. Następnie Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji.
 4. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu informację drogą elektroniczną o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta umowa sprzedaży.
 5. Jeżeli Klient jest Konsumentem, Sprzedawca, nie później niż do czasu dostawy towaru, potwierdzi mu drogą elektroniczną zawarcie oraz ustalone warunki umowy sprzedaży na odległość w sposób czytelny, zgodnie z art. 14 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

 • PROGRAM LOJALNOŚCIOWY
 1. Sprzedawca oferuje program lojalnościowy wszystkim Klientom zarejestrowanym w sklepie internetowym (posiadającym konto) za zakupy dokonane wyłącznie w sklepie internetowym.
 2. Każdy zakup w sklepie internetowym, opłacony w całości bez wykorzystania punktów lojalnościowych, uprawnia do otrzymania nowych punktów lojalnościowych w stosunku 1 punkt lojalnościowy za 1 zł wydany na zamówienie ze statusem „Zrealizowane”.
 3. Każde 10 punktów lojalnościowych uprawnia do obniżki kolejnego zamówienia o 1 zł. Wykorzystane punkty lojalnościowe są kasowane.
 4. W przypadku zwrotu towaru, za który Klient otrzymał punkty lojalnościowe, zmniejszona zostanie odpowiednio liczba punktów lojalnościowych Klienta, a jeśli Klient nie będzie posiadał odpowiedniej liczby punktów lojalnościowych, Klient zobowiązuje się do zwrotu kwoty odpowiadającej wartości brakujących punktów lojalnościowych, przy czym każde 10 punktów lojalnościowych ma wartość 1 zł.
 5. Sprzedawca ma prawo potrącenia należności z tytułu rozliczenia brakujących punktów lojalnościowych, o czym mowa w pkt. 4. powyżej, z kwoty oddawanej Klientowi z powodu odstąpienia od umowy zakupu towaru w sklepie internetowym.

 

 • CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI
 1. Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, dodatkowe usługi, koszty płatności, warunki płatności, wykorzystanie punktów programu lojalnościowego.
 2. Na początku składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności.
 3. Jeżeli z danym sposobem płatności wiąże się dla Klienta dodatkowy koszt, Sprzedawca informuje o tym Klienta najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia.
 4. O terminie płatności Sprzedawca informuje Klienta za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
 • PŁATNOŚCI
 1. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia. W przypadku zakupów towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości zastrzegamy sobie prawo zażądania zaliczki. W przypadku jednak wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania umowy wpłacona zaliczka zostanie Konsumentowi zwrócona.
 2. Płatność w sklepie internetowym może zostać dokonana w jeden z następujących sposobów:
  1. Wpłata na konto bankowe – przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy wykonywany z góry, przed realizacją zamówienia,
  2. iMoje - usługa szybkiego przelewu online i usługa płatnicza BLIK obsługiwana przez Bank ING SA oraz płatność kartą płatniczą VISA i MasterCard. Usługa jest bezpłatna.
 • DOSTAWA
 1. Klient zostanie poinformowany o możliwych sposobach i dostępnych terminach dostawy poprzez formularz zamówienia lub drogą elektroniczną.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta jednego ze sposobów płatności: wpłata na konto bankowe lub PayNow, przystąpienie do realizacji zamówienia nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 3. W ten sam sposób Sprzedawca informuje Klienta o koszcie dostawy, o ile ma to zastosowanie, w szczególności w przypadku dostaw towarów ponadnormatywnych.
 4. Towary ponadnormatywne to wszystkie towary, dla których nie ustanowiono cennika dostaw albo w ciągu 6 godzin od złożenia zamówienia Klient został poinformowany drogą elektroniczną lub telefonicznie, że dostawa jest ponadnormatywna.
 5. Na początku składania zamówienia Klient jest informowany o ograniczeniach dotyczących dostawy towarów. Termin realizacji zamówienia zostanie każdorazowo potwierdzony poprzez wysłanie Klientowi stosownej wiadomości pocztą elektroniczną.

 

 • SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA TOWARU)
 1. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia, tj.:
  1. przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej,
  2. odbiór zamówienia w paczkomacie.
 2. W wypadku wyboru płatności w formie: Wpłata na konto bankowe, Klient obowiązany jest dokonać zapłaty w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia a Sprzedawca potwierdzi możliwość realizacji zamówienia dopiero po otrzymaniu wpłaty.
 3. W przypadku, gdy nie dojdzie do dokonania zapłaty przez Klienta w terminie określonym w pkt. 2, Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży. Odstąpienie od umowy sprzedaży następuje przez anulowanie zamówienia przez Sprzedawcę. W takim przypadku umowa sprzedaży będzie uważana za niezawartą, a Klient lub Sprzedawca nie będą zobowiązani względem siebie do żadnych świadczeń, w szczególności uiszczenia odszkodowania lub jego surogatu.
 4. W przypadku niezrealizowania przez Sprzedawcę zobowiązania w terminie określonym w korespondencji mailowej kierowanej do Konsumenta, Konsument również może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli o odstąpieniu.

 

 • ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia. Mogące mieć zastosowanie ustawowe wyjątki od prawa do odstąpienia podane są w ust. 8 poniżej.
 3. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich), a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.
 5. W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób. Sprzedawca zaleca skorzystanie z elektronicznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie złożone w formie elektronicznej jest skuteczne od chwili jego wprowadzenia do systemu przez Konsumenta i przesłania go Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku lub w formie pisemnej otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, w tym m. in. umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. o dostarczanie treści cyfrowych oraz licencji elektronicznych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  6. których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, oraz w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  8. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  9. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  10. której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  11. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  12. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  13. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Klient jest zobowiązany zwrócić Sprzedawcy przedmiotowy towar w ciągu 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Towar nie może być używany i nosić śladów użytkowania, a także zniszczenia lub uszkodzenia opakowania producenta w stopniu uniemożliwiającym dalszą sprzedaż towaru jako nowy.
 10. W przypadku uzasadnionego i skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie Internetowym). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Przekroczenie powyższych granic nie powoduje, że odstąpienie od umowy jest nieskuteczne.

 

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ ORAZ PROCEDURY REKLAMACYJNE
 1. Towary oferowane w sklepie internetowym mogą być objęte gwarancją producenta, sprzedawcy lub dystrybutora, gdy jest to zaznaczone w opisie towaru. W niektórych przypadkach naprawy gwarancyjne realizowane są w autoryzowanych punktach serwisowych za okazaniem dowodu zakupu. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego towaru na stronie producenta, dystrybutora lub sprzedawcy.
 2. Przed otwarciem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

 

 • WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA - TREŚCI I OPINIE
 1. Klient oświadcza, że:
  1. nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do treści, poza uprawnieniem do korzystania w sposób określony w Regulaminie oraz poza uprawnieniami do treści, w tym opinii przez niego zamieszczonych. Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania treści, chyba że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu;
  2. nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Sklepu internetowego; nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności na treściach poza tymi wyraźnie dozwolonymi na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Klient przyjmuje do wiadomości, iż treści, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności.
 3. Klient zamieszczając treści w sklepie internetowym, w tym w szczególności zdjęcia i opinie, które stanowią utwory (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych), udziela Sprzedawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji do korzystania na czas nieokreślony przez Sprzedawcę z tych utworów, która obejmuje w szczególności publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet). Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji znanych w chwili jej udzielenia, w szczególności do następujących pól eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym w szczególności techniką cyfrową lub dźwiękową tj. przy użyciu wszelkich technik na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub audio, a w szczególności na wszelkich formach nośników światłoczułych, magnetycznych, analogowych, informatycznych, cyfrowych, multimedialnych, wideo, dyskach audiowizualnych, kasetach, płytach kompaktowych, dysku komputerowym, w sieci multimedialnej (w tym internetowych, intranetowych oraz powiązanych serwisach on-line) oraz zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, telewizji, radiu, reklamie, zwielokrotniania w postaci zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. wykorzystywanie całości lub fragmentów bądź dowolnych elementów utworu we wszystkich wydawnictwach, w prasie, w wydawnictwach książkowych, albumowych, cyfrowych, w tym internetowych, w biuletynach i informatorach, samodzielnie bądź w połączeniu z innymi dziełami lub fragmentami dzieł; wykorzystywanie w całości lub fragmencie w celu promocji i reklamy, w szczególności w formie reklamy audiowizualnych, audio, mulitmedialnych;
  4. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie 2) oraz 3) powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 4. Ponadto, Klient zgadza się nie umieszczać opinii, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mają charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierają dane osób trzecich.

 

 • NEWSLETTER
 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w odpowiedniej zakładce. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego informację (Newsletter) Sklepu internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę.
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola na stronie swojego Konta, kliknięcie stosownego linku znajdującego się w treści każdego Newslettera lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta pod numerem 71 735 7000.

 

 • NARUSZENIA
 1. Sprzedawca udostępnia przestrzeń teleinformatyczną na potrzeby Klienta, nie jest inicjatorem transmisji treści, nie wybiera Klientów, nie usuwa ani nie modyfikuje treści, jak również nie bada czy treści nie mają bezprawnego charakteru.
 2. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę zawiadomienia o bezprawnym charakterze treści Sprzedawca podejmie działania w zakresie zablokowania dostępu i/lub usunięcia takich treści, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 • DZIAŁANIA ZABRONIONE I BLOKOWANIE DOSTĘPU
 1. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności:
  1. które destabilizowałyby pracę Sprzedawcy, utrudniałyby dostęp do sklepu internetowego lub zawartości lub korzystanie z nich;
  2. publikowanie spamu i niezamówionej informacji handlowej;
  3. korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi);
  4. podejmowanie innych działań na szkodę Sprzedawcy, Klientów lub zagrażających ich prawom lub interesom.
 2. Sprzedawca ma prawo zablokować Klientowi dostęp do indywidualnego konta na stronach Sklepu internetowego lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy:
  1. Klient korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia Regulaminu;
  2. Klient zamieści treści o charakterze bezprawnym.

 

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU
 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania towarów bez wad oraz, w odniesieniu do Konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).
 2. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument:
  1. odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n. Kodeksu Cywilnego);
  2. odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;
  3. odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;
  4. Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych, itp.;
  5. Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest do zbadania towaru w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania, celem zweryfikowania zgodności towaru z umową sprzedaży (tj. kompletności zamówienia oraz jakości dostarczonego towaru) i zgłoszenia Sprzedawcy w powyższym terminie wszelkich zastrzeżeń. Klient niebędący Konsumentem, który nie zgłosił zastrzeżeń we wskazanym terminie, traci uprawnienie do powoływania się na nie w przyszłości.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Jeżeli Klientem jest Konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 4. Korzyści i ciężary wraz z niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzą na Klienta, który nie jest Konsumentem, z chwilą jego powierzenia przez Sprzedawcę przewoźnikowi (firmie kurierskiej) trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju, celem jego dostarczenia do Klienta nie będącego Konsumentem. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie przewoźnika (firmy kurierskiej), w szczególności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia towaru do przewozu aż do wydania go Klientowi nie będącemu Konsumentem, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

 • REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania sklepu internetowego, w tym w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną oraz umów zawartych za jego pośrednictwem można przesyłać za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego na jego stronach. Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy oraz drogą telefoniczną pod numerem 71 735 7000.
 2. Składając reklamację wskazanym jest, aby Klient opisał zauważoną wadę i sprecyzował swoje żądanie. W chwili składania reklamacji z tytułu rękojmi, należy przedstawić dowód zakupu towaru w Sklepie internetowym (np. wyciąg z konta, potwierdzenie płatności kartą lub fakturę).
 3. Zalecanym jest, aby wysłanie paczki ze zwracanym towarem było poprzedzone zgłoszeniem zwrotu z poziomu konta Klienta.
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Sprzedawcy lub adres wskazany w korespondencji mailowej.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem do Klienta przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 6. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpoznawana są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia zawierającego żądania Kupującego. Powyższy termin nie dotyczy reklamacji, w związku z którą Klient chce odstąpić od umowy. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę drogą mailową lub pisemnie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

 

 • DANE OSOBOWE
 1. Z zastrzeżeniem Regulaminu Administratorem danych, podanych przez Klienta w ramach rejestracji lub składania Zamówienia, jest Sprzedawca.
 2. Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług Sprzedawcy oraz umów sprzedaży na odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych).
 3. Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.
 4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz stosowania cookies zostały opisane w Zasadach przetwarzania danych (polityka prywatności) i Polityce cookies.

 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany warunków korzystania w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji sklepu internetowego, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Klienci, zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu w szczególności poprzez przycisk akceptujący zapisy regulaminu, pojawiający się przy składaniu zamówienia przez Klienta. Klient, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w każdym czasie w trybie natychmiastowym. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie modyfikuje ich treści i warunków.
 2. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczna w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail, telefonicznie lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Konto Klienta w sklepie internetowym zostanie usunięte.
 3. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi sklepu internetowego Sprzedawcy na osobę trzecią, naruszenia przez Klienta prawa lub postanowień Regulaminu, a także w przypadku braku aktywności Klienta przez okres 6 miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Sprzedawca może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Sprzedawcy.
 4. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.
 5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich: w razie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży i świadczenia usług, wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej; wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego we Wrocławiu o podjęcie działań mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Dz. U. z 2016 r., poz. 1823. Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w zakresie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
 6. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 7. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 8. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Klient zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje. Sprzedawca równocześnie informuje, że wprowadza do systemu informatycznego pliki cookies, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną.

 

 • OPISY TOWARÓW
 1. Opisy towarów i ich zdjęcia pochodzą z baz danych producentów lub dystrybutorów, własnych zasobów oraz powszechnie dostępnych materiałów marketingowych. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z witryn sklepu internetowego.

 

 • OBOWIĄZUJĄCE PRAWO
 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).